Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu 7rano.cz.

Prodávající:
Chilli Code s.r.o.
Štúrova 1701/55
Praha 4
IČ: 01660471


Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu 7rano.cz.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVYÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Objednávky z internetového obchodu 7rano.cz jsou realizovány po České republice, ostatní země jen dle předešlé dohody.

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny v nákupním košíku před provedením objednávky.

Sazby poštovného a výše objednávky:

0,- - 1000,- ...........................Poštovné 99,- (+ 48,- dobírka) / (+0,- při platbě převodem)

1001,- - 1900,- .....................Poštovné 49,- (+ 48,- dobírka) / (+0,- při platbě převodem)

1901,- a výše ......................Poštovné zdrama (+ 48,- dobírka) / (+0,- při platbě převodem)

5. ZPŮSOB ÚHRADY

Úhrada zboží je možná převodem na bankovní účet nebo dobírkou, a to v souladu se zvoleným způsobem úhrady při objednávce kupujícím. V případě platby dobírkou kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží. Konečný daňový doklad je zasílán elektronicky. Součástí dodávky je dodací list.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Doběrečné je služba navíc, která je zpoplatněna. K běžnému poštovnému bude v nákupním košíku připočtena částka za dobírku.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 21 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu info@7rano.cz. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude  v neoriginálním obalu, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu  vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu  vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku  kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Zboží zasílejte doporučeně na adresu provozovny: 7rano.cz, Slovanská 16, 326 00 Plzeň. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 14 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží), a to bezhotovostně na účet písemně určený kupujícím. Pokud zákazník požaduje vrácení peněz složenkou, bude mu z hodnoty nákupu odečten poplatek 35,- (poplatek, který hradíme České poště za službu platba složenkou).Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

7. JINÁ USTANOVENÍ

V případech, kdy zboží není k dispozici, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

8. CENY ZBOŽÍ

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
Slevové kupóny jsou uplatnitelné pouze na slevu z ceny zboží, nelze je použít pro částečnou ani plnou úhradu poštovného. Slevový kupon rovněž nelze použít na již zlevněné zboží.

9. NEPŘEVZATÉ ZBOŽÍ

V případě, že kupující zboží nepřevezme, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu. Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému. Kupující rovněž bere na vědomí, že nepřevezme-li zásilku zaslanou na dobírku, je prodávající oprávněn požadovat platbu za další objednávky výhradně bezhotovostním převodem před dodáním zboží.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu 7rano.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

12. REKLAMACE

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího na e-mail info@7rano.cz.
Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu: 7rano.cz, Slovanská třída 16, 326 00 Plzeň.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.